Rec de l'Acumulada 9 · Folgueroles (Barcelona) 93 888 75 60 · 690 815 658

Avíslegal

AVÍS LEGAL

TITULAR WEB

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

En qualitat de titular del lloc web www.lespaibarrestaurant.com a continuació us comunica les dades identificatives exigides per la llei esmentada.

Nom Comercial: L’ESPAI BAR RESTAURANT
Responsable: ISIDRE CUMINAL MALET
NIF: 77475485P
Direcció: C / REC D ‘ACUMULADA Nº 9 (POL.IND. LA FÀBRICA) – 08519- FOLGUEROLES (BARCELONA)
Telèfon: 938887560
E-mail: lespai2000@gmail.com

LESGILACIÓ APLICABLE.

Llei Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la Societat de la Informació. En cas que una autoritat competent declari la nul·litat de qualsevol de les disposicions d’aquest Avís Legal, les restants disposicions seguiran sent vàlides i vinculants per a ambdues parts, llevat que aquesta autoritat resolgui una altra cosa expressament.

Amb caràcter general les relacions entre ISIDRE CUMINAL MALET (L’ESPAI BAR RESTAURANT), d’ara endavant “L’anunciant” amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web, sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

A efecte del que preveu la Llei de Protecció de dades de caràcter personal aquest website disposa de la informació a l’usuari exigida per la mateixa, consulteu la nostra Política de Privacitat abans de facilitar qualsevol de les seves dades de caràcter personal, tan sigui pels formularis disponibles o bé per qualsevol altre mitjà de contacte.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de l’anunciant i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit del mateix.

L’anunciant no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la present pàgina web i els serveis oferts en la mateixa.

POLÍTICA DE COOKIES.

Aquesta pàgina web utilitza tecnologia “cookies”, per a més informació consulti Política de Galetes.

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ.

El lloc web té per objecte facilitar als usuaris informació sobre els serveis i productes oferts per L’anunciant, així com poder cursar una petició d’informació dels mateixos a través dels seus formularis o bé per qualsevol altre contingut de contacte d’aquest lloc web i està dirigit exclusivament a persones físiques o jurídiques amb plena capacitat d’obligar-se. Els preus que en tot cas poguéssim indicar dels nostres productes com ara els nostres plats i / o menús són exclusivament a manera informativa i orientatiu, i sobre els mateixos poguessin existir errors tipogràfics, l’anunciant es reserva el dret de modificar-los, actualitzar-los i / o eliminar-los i en cap cas són objecte de venda, reserva o enviar a domicili dels mateixos a través d’aquest Website.

L’anunciant es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques del comerç. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica per això us recomanem revisar aquest avís legal cada vegada que accedeixi al nostre Lloc Web.

L’Usuari queda informat i accepta que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb L’anunciant.

Aquestes condicions són d’aplicació per a qualsevol Usuari que accedeixi a la present pàgina web. L’Usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits, sent contraris o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la pàgina web.

L’usuari utilitzarà els serveis i materials disponibles en les pàgines web així com els continguts exclusivament per a fins particulars, excloent-ne qualsevol modalitat d’utilització diferent a aquesta, i amb exclusió específica a qualsevol utilització amb ànim de lucre o que reporti benefici, directe o indirecte a l’usuari o a tercers.

L’usuari haurà d’establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics empleats per a accedir a Internet i, especialment, al Lloc Web i / o dels Continguts, sent conscient que Internet no és un mitjà totalment segur.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts (com ara les xarxes socials) que l’anunciant pugui oferir a través del seu Site Web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’anunciant, dels seus proveïdors, col·laboradors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats;

(iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes o correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’anunciant es reserva el dret moderar així com de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats al lloc web. En qualsevol cas, l’anunciant no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, xarxes socials o altres eines de participació.

El Website de l’anunciant està traduït al català, de conformitat amb el que estableix l’article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus estatuts d’autonomia.

ENLLAÇOS AL LLOC WEB

Qualsevol tercer que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web a aquest lloc web ha de complir amb totes les condicions exigides legalment sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei, no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums.

L’enllaç únicament podrà vincular-se amb la home page o pàgina principal del lloc web i no podrà reproduir-la de cap altra manera. Quedarà en tot cas prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin al lloc web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del lloc web i, en cap cas, quan es puguin visualitzar conjuntament amb continguts aliens al lloc web de forma que:

1. Pugui produir error, confusió o engany en els usuaris sobre la veracitat de la procedència dels serveis o els seus continguts.

2. Suposi un acte de comparació o imitació deslleial.

3. Serveixi per aprofitar la reputació de la marca, prestigi o manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre l’anunciant, els seus serveis, socis, empleats, clients o col·laboradors.

4. De qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació aplicable i vigent en cada moment.

En cap cas, es pot expressar en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç, que l’anunciant ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca anomenada  l’ESPAI BAR RESTAURANT dins de la pàgina del remitent, llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per L’anunciant i sempre amb el que estableix aquesta clàusula.

L’anunciant es reserva el dret a exercir totes les accions que corresponguin en dret per qualssevol enllaços fets per tercers al lloc web que suposi una vulneració dels seus legítims drets o d’aquells de tercers proveïdors, col·laboradors o entitats associades d’aquesta.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS.

Les informacions presentades en aquesta web són de caràcter orientatiu, quedant l’anunciant exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud, efectivitat o actualització en aquesta informació. L’anunciant es reserva el dret a modificar el contingut de la pàgina web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

L’anunciant no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera L’anunciant de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sorgir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per l’anunciant sempre que procedeixi de fonts alienes a aquest.
En tot cas, l’anunciant exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents d’aquest.

L’accés, registre, navegació, utilització, allotjament i / o descàrregues de materials i / o ús dels serveis de qualsevol lloc web i / o continguts de l’anunciant no està destinats per a menors d’edat. En particular, l’anunciant no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini www.lespaibarrestaurant.com les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar. Davant de qualsevol dubte o consulta de les mateixes, així com dels nostres serveis o productes pot contactar amb nosaltres al correu electrònic lespai2000@gmail.com en els termes que estableix aquest avís legal.